عباس سرناز

مدیر عامل

مصطفی ابراهیم زاده

مدیر اداری حقوقی

چارز پترسن

مدیر انبار

کارلوس لی

مدیر ارتباطات

مندی جونز

مدیر عامل

سما مروارید آسیا ©1400 کلیه حقوق محفوظ است.
Developed By Ali Dehbozorgi for Sama Morvarid Asia  Intl Transportation Co. LTD

حداقل 4 کاراکتر